Skip to main content

Behandling av personuppgifter – GDPR

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter, följa ingångna avtal och för att kunna ge dig bra service. Vi lagrar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i flera fall personnummer samt vilken verksamhet du deltar i.

Personuppgifterna lämnas vidare till statliga, kommunala och regionala bidrags- eller uppdragsgivare när så krävs och det finns stöd i lagen för det. Uppgifterna kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av vår verksamhet. Vi använder också vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet.

Vad kan vi hjälpa dig med och hur kan du komma i kontakt med oss?

En begäran om registerutdrag eller annan begäran (till exempel rättelse eller komplettering av felaktiga personuppgifter) ska alltid göras på plats på vårt huvudkontor. Där ska du kunna legitimera dig med en giltig ID-handling. Efter ansökan tar en sådan begäran normalt maximalt 1 månad.

Hur vi hanterar personuppgifter

Information är en av vår viktigaste tillgångar och förutom den information som vi äger själva, hanterar vi dagligen information som ägs av våra intressenter såsom uppdragsgivare, leverantörer och andra samarbetspartners. Vi strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

Hur är vårt arbete organiserat?

Vår styrelse och områdeschefer är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i sina egna verksamheter. Nationellt finns ett dataskyddsombud som är kontaktväg mellan oss och Datainspektionen/Integritetsmyndigheten. Dataskyddsombudet har ansvar att hantera rapporteringsskyldigheten inom 72 timmar vid dataintrång rörande personuppgifter.

Frågor och synpunkter

Har du frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt huvudkontor.

För dig som är registrerad

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi får av dig, vårdnadshavare, myndighet eller som vi på annat sätt hämtar in, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att uppfylla styrande myndigheters krav, följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av vår verksamhet.

Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att skicka dig nyhetsbrev och erbjudanden som rör våra kommande kurser och utbildningar. Namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via chatt, mail och webbformulär.

Vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgifter till myndigheter enligt lag och avtal. I vissa uppdragsverksamheter lämnar vi information till tredje part utifrån uppdrag och myndighetsutövning såsom kommunala/regionala bidragsgivare. I övrigt så lämnar vi aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, mail, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera utbildningar/kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Vi har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för våra egna verksamheter, och inte personuppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.
  • Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
  • Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.
  • I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.